Anknytningen påverkar föräldrar/barnrelationer

Våra anknytningsmönster går att mäta genom Adult Attachment Interview (AAI) som utveck­lades av Mary Main. Genom att använda AAI blev det tydligt hur våra anknytningsmönster påverkar våra nära relationer även i vuxen ålder. Intressant här är att det inte är så mycket vad vi var med om i barndomen, utan hur vi förmår att förstå det som hände efteråt som avgör vår anknytning. Kan vi skapa en begriplig berättelse av våra erfarenheter kan vi förvärva en trygg anknytning trots en otrygg uppväxt.

Föräldrars an­knytningsstilar, deras psykiska hälsa och olika former av stress i livet kan påverka re­lation­erna i en familj. Föräldrar med en trygg anknytning har ofta tillräck­lig för­måga att foku­sera på barnens behov och tolkar deras signaler på ett adekvat sätt. Förmågan att göra detta bygger på att de oftast klarar av att mentalisera i tillräckligt hög grad. Att mentalisera innebär förenklat att klara att se den andra inifrån och sig själv utifrån, alltså att kunna reflektera över sinnestillstånd hos sig själv och andra.

Otrygga anknyt­ningsmönster hos tonåringar och vuxna kan ut­tryckas som distraherade eller avvisande sinnes­tillstånd. Föräld­rar med en avvisande stil kan föra sin egen anknytningsskada vidare då de lättare be­sväras av barnens anknyt­ningsbeteenden, vilket kan leda till att barnen får svårare att reglera sina närhetsbehov och tvivlar på att de är värda kärlek. Föräldrar med en distraherad anknyt­ningsstil är ofta inkonsekventa i sin lyhördhet och kan vara mindre känsliga för sina barns behov då de är upptagna av sina egna. Det kan leda till att barnen blir överinvolve­rade i förälderns känslomässiga behov.

Överinvolverande eller avvisande?

Föräldrar med obearbetade trauman och desorganise­rad an­knytning saknar ofta förmåga att strukturera tillvaron vilket leder till ett ka­otiskt föräldraskap. Risken är då hög att barnen utsätts för traumatiska erfarenheter. Det är därför viktigt att söka hjälp för egen del som förälder i den situationen.

En uppgift vi alla står inför är att från spädbarnets symbios alltmer skilja ut oss som egna individer, att differentiera oss, som vuxna. Vi har som människor behov av både närhet och autonomi och differentieringen syftar till en lagom balans däremellan.

Ibland blir det trassligt i gummibanden mellan barn och föräldrar

Bristande föräldraskap under tonårsperioden kan leda till särskilda svå­righeter med differentieringsprocessen. Föräldrar som är upptagna av annan oro har generellt lägre förmåga till flexibilitet och det in­nebär risk för star­kare konflikter kring ungdomarnas strävan efter autonomi. Föräldrarnas och barnens sam­spelsmönster krokar i varandra i nega­tiva spiraler, exempelvis om ungdomarna undviker kon­takt eller visar dålig impulskontroll blir föräldrarna mer kontrollerande, överin­volverade och kritiska. Det kräver mycket att klara att ta ett steg tillbaka och analysera situationen – ofta är det bra att ta hjälp av någon utomstående om de negativa mönstren varar över tid.

Fakta i texten är främst hämtad ur tre böcker: Anknytningsbaserd familjeterapi för deprimerade ungdomar av Guy S. Diamond mfl. (2019) Mentaliseringsbaserat arbete med familjer – Familjebehandling och reflekterande föräldraskap av Maria Wiwe (2019) och Själv och tillsammans – om anknytning och identitet i relationer av Tor Wennerberg (2019).