KASAM

En tankemodell jag tycker om är KASAM – känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky som är en av dem som forskat på hur hälsa uppstår och bevaras. KASAM kan delas upp  meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Dessa tre är de pelare som Antonovski och forskare i samma anda har kommit fram till tillsammans skapar KASAM.

Meningsfullhet handlar om att förstå oss själva och hitta vår plats i världen. Det är grunden för att må bra att vi känner någon form av mening med det som sker.

Begriplighet handlar om att skapa förståelse för det vi är med om i livet. Här är modeller ibland till hjälp genom att åskådliggöra och förenkla.

Hanterbarhet handlar om att klara av det vi möter i livet på ett bra sätt. Vår förmåga att hantera saker ökar om vi mår bra. Hanterbarheten är också beroende av vilka resurser vi har tillgång till i förhållande till de utmaningar vi möter, vilket den här bilden visar.

Klicka på bilden för en större version!

Mihaly Csikszentmihalyi har i Antonovskys anda forskat kring vad som får oss att hamna i känslan av flow och må bra. En sak han konstaterar är att de flesta människor hamnar i flow på arbetet – tvärt om vad vi kanske tror! Uppgifter som utmanar oss och kräver vår fulla koncentration och förmåga är de som stimulerar mest.