Författardrömmar

Helenas cirklar heter sidan bland annat för att cirkeln kan symbolisera vår uråldriga tradition att samlas och berätta historier för varandra. Jag tror mycket på berättelsens kraft, både i samband med psykosocialt och terapeutiskt arbete, men också som ett sätt att uppleva och förändra oss själva och kanske hela samhället. Det är en stor anledning till min dröm om att bli författare.

Bild på framsidan av novellsamlingen Utopian Series

Hösten 2023 publicerades novellsamlingen Framtidsutopier av Utopian Stories på Göteborgs Universitet i vilken jag medverkar med min novell Återhämtning. I novellen gestaltar jag en dag i livet för en kvinna som arbetar inom äldreomsorgen. Vissa saker ter sig annorlunda när vi värnar liv och natur, samtidigt som vissa frågor är de samma i livets slutskede. Återhämtning är för mig en av de allra viktigaste sakerna i livet, en absolut nödvändighet för att orka med att leva ett rikt liv. Novellsamlingens tema är ett liv när vi har löst vår tids stora utmaning, att hantera de pågående klimatförändringarna. Här kan du ta del av min och övriga noveller som PDF.

Jag skriver också på två bokmanus med berättelser som utspelar sig på Tyresö slott i historisk tid. De är baserade på sanna historiska händelser men jag vill levandegöra människorna och tiden genom romanformen.

Det första manuset utspelar sig i stormaktstidens Sverige år 1670, och i grevinnan Maria Sophia de la Gardies Tyresö, som präglas av överflöd, utvecklingsiver och framtidstro trots tider av ortodox religiositet och skrockfullhet. Den unga Christina Drakenhielm återvänder till Sverige efter ett antal år i ett nunnekloster och ska, efter att ha benådats av kungen för sin omvändelse, forma en framtid utifrån faderns giftermålsarrangemang och sina egna drömmar. Jag vill med texten väcka frågor om människans plats i helheten och hur vi kommer till att acceptera våra livsöden. Stormaktstiden var en brytningstid på samma sätt som den tid vi lever i nu, då gamla tankesätt ifrågasattes och övergavs.

Det andra manuset utspelar sig 50 år efter det första, på samma plats. Nu ägs Tyresö av grevinnan de la Gardies dotterdotter Maria Gyllenstierna. Hon har två vuxna döttrar, varav den yngre är döv. Flickorna har vuxit upp under en tid då Karl XII ständiga krig med svält och armod drabbade landet. År 1719, efter kungens död, anfölls Sverige av Ryssland, som härjade och brände längs hela Östersjökusten. Vi följer hur systrarna agerar under rysshärjningarna som drabbade skärgården och Tyresögodset under den ovanligt heta sommaren och hur deras relation utvecklas genom den kris de ställs inför.

Tillsammans bildar mina två bokmanus en berättelse om hur tiderna förändras, från överflöd och framtidstro till krig, svält och hetta. Det historiska skeendet utgör en intressant parallell till dagsaktuella händelser och vår tids utmaningar.